Konferencja "Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury"

Pod hasłem "O mediach - z pomocą mediów" 

Zapraszamy do udziału w konferencji - nauczycieli, animatorów kultury, bibliotekarzy, wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury  "O mediach z pomocą mediów"
-
15.03.2018,  OEIiZK w Warszawie 

Link: Plakat powiększony


     Media mają ogromny wpływ na nasze postawy wobec zmiennego świata i rozumienie  funkcjonowania współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Miejsce filmu w edukacji medialnej widziane jest tu w szerszym kontekście. Nowe media i ich źródła, to budowanie modelu edukacyjnego zgodnie z kierunkami rozwoju kolejnych etapów samych mediów i nowych trendów współczesnej  edukacji.
Nowe obszary, przestrzeń jej oddziaływania (akcje, projekty, konkursy) w kontekście edukacji medialnej - są tu punktem odniesienia do codziennych praktyk nauczycieli, animatorów kultury, edukatorów i ekspertów, aby wspierać praktyczne realizacje w szkole i poza szkołą. Programy istotne dla rozwoju ucznia, pomocne w przygotowaniu do przyszłości, włączające różne środowiska twórcze - dają szansę na poszukiwania i uczenie się rozumienia różnych rodzajów przekazów. Akcje i projekty środowiskowe i ogólnopolskie kierowane do nauczycieli i uczniów, wspierają przede wszystkim samych uczniów, a uczenie się przez tworzenie kształtuje ich realny obraz, wskazując właściwy kierunek poznawania i rozumienia zmieniającego się świata mediów.
Konferencja Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury. Organizatorem konferencji jest nasz Ośrodek, termin i miejsce: 15 marca 2018 roku, Ośrodek Szkoleniowy OEIiZK,
ul. Nowogrodzka 73.
Konferencja pod hasłem O mediach - z pomocą mediów prezentować będzie wieloznaczne ujęcia zagadnień dotyczących spojrzenia na stare i nowe media oraz nowe technologie jako narzędzia, które mogą nas wspomagać w uczeniu się, ukazywaniu i kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości.

Spotkanie skierowane będzie do nauczycieli i wychowawców, bibliotekarzy oraz animatorów kultury współpracujących ze szkołami, którzy realizują wybrane formy pracy wspieranych mediami lub są zainteresowani wprowadzaniem elementów edukacji medialnej na swoich zajęciach.

Zachęcamy  uczestników do poruszania problemów związanych z potrzebą kształcenia u młodych ludzi kompetencji medialnych, umiejętności korzystania z mediów i twórczego ich używania, a także rozumienia i krytycznej oceny przekazów medialnych. Taka edukacja, daje szansę na włączenie uczniów w proces podnoszenia kompetencji cyfrowych  i medialnych, w sposób mądry i bezpieczny. 

Program do pobrania w linku

Szczegóły dotyczące konferencji  będą udostępnione po 15.02.2018  - czyli już lada dzień. Zapraszamy - Poniżej link  umożliwiający zapis na konferencję Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury

Prosimy o wcześniejszą rejestrację udziału w Konferencji poprzez formularz umieszczony na Platformie Obsługi Szkoleń OśrodkaNasi prelegenci 


Nowe media i technologie cyfrowe mają jednak największy wpływ na rzeczywistość ludzi młodych, którzy traktują je jako podstawową
i zupełnie naturalną formę doświadczania rzeczywistości, nie pamiętając świata bez nich ...

Paulina Haratyk "O edukacji medialnej"

Beata Biel -dziennikarka, trenerka medialna, od września 2017 w Grupie TVN koordynatorka projektu Konkret24 (weryfikacja informacji, walka z fake news). Jako dziennikarz pracuje od 17 lat; 3-krotnie nominowana do nagrody Grand Press, jej laureatka w 2008 roku (w kategorii: reportaż telewizyjny roku). Jako trener współpracowała z Google News Labs, gdzie odpowiadała za szkolenia mediów w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Organizowała warsztaty, seminaria i spotkania z dziennikarzami i dla dziennikarzy, aby nauczyć ich wykorzystywania narzędzi cyfrowych w codziennej pracy. Dziś działania edukacyjne realizuje we współpracy z Fundacją Reporterów. 
Agnieszka Halicka –
nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie. Moderatorka szkolnego Dyskusyjnego Klubu Książki. Opiekunka sekcji fotograficznej, filmowej i dziennikarskiej Szkolnej Agencji Informacyjnej. Lokalna liderka edukacji medialnej z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej. Koordynatorka projektów eTwinning oraz wymiany uczniowskiej z niemieckim miastem partnerskim Konstancina-Jeziorny. Swoje artykuły publikuje w czasopismach edukacyjnych (m.in  TIK w edukacji). Członek grupy SuperBelfrzyRPPaulina  Haratyk  -

filmoznawczyni i kulturoznawczyni, doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Pracuje w Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty i Filmotece Narodowej - Instytucie Audiowizualnym. Interesuje się otwartą kulturą i jej obiegami, zwłaszcza relacjami pomiędzy twórczością profesjonalną i amatorską. Realizuje projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne z wykorzystaniem filmów i nowych mediów. Absolwentka studiów magisterskich w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ oraz w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Studiowała ponadto na Wydziale Slawistycznym oraz Wydziale Studiów nad Mediami Uniwersytetu Sztokholmskiego.Dorota Janczak –


ekspert wykorzystania nowych technologii w edukacji. Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Doktorantka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka informatycznych Studiów Podyplomowych dla nauczycieli. Członek grupy SuperBelfrzyRP. Autorka licznych publikacji (np. cyklu artykułów dla miesięcznika Dyrektor Szkoły), materiałów szkoleniowych, kursów komputerowych i projektów edukacyjnych dotyczących doskonalenia nauczycieli w zakresie użycia TIK w edukacji.Wojciech Nomejko –


dziennikarz, pedagog, wykładowca akademicki. Obecnie prowadzi portal polityczni.pl ponadto m.in. zajęcia dziennikarstwa w warszawskiej szkole ponadpodstawowej oraz kursy dziennikarskie z zakresu poznawania różnych form przekazu medialnego, pozwalające lepiej rozumieć otaczających świat. Absolwent AWF w Warszawie, studiów podyplomowych w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk - „Wiedza o dramacie, teatrze z elementami wiedzy o filmie”.

Anna Równy -nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Radomiu, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, trenerka edukacji filmowej PISF, liderka Filmoteki Szkolnej, wiceprzewodnicząca Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, koordynatorka merytoryczna ogólnopolskiego projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, autorka scenariuszy metodycznych i publikacji o tematyce filmoznawczej i nowomedialnej i podręcznika do j. polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych „Ponad słowami”. Członek grupy SuperBelfrzyRP oraz Koalicji Edukacji Medialnej i Cyfrowej, przewodnicząca Rady Nauczycieli Narodowego Instytutu Audiowizualnego.Izabela Rudnicka  -


nauczyciel konsultant OEIiZK w Warszawie. Pracując w szkole ponadgimnazjalnej stworzyła autorski program edukacji teatralnej i filmowej, który realizowała przez kilka lat. Autorka publikacji dotyczących wykorzystywania mediów w szkole i edukacji medialnej na wszystkich poziomach edukacji (np. Edukacja medialna, Biblioteka w szkole, wyd. pokonferencyjne np. Człowiek Media Edukacja, Edukacja XXI wieku). Autor programów obejmujących włączenie nowych technologii do zajęć nauczycieli różnych przedmiotów m.in. przedmiotów humanistycznych, z wykorzystaniem m.in. filmów i najnowszych mediów. Członek grupy SuperBelfrzyRP  oraz Koalicji Edukacji Medialnej i Cyfrowej.
O mediach z pomocą mediów  - podsumowanie konferencji


 Nowe media i ich źródła, to budowanie modelu edukacyjnego zgodnie z kierunkami rozwoju kolejnych etapów samych mediów i nowych trendów współczesnej  edukacji. Był to temat konferencji pod hasłem „O mediach - z pomocą mediów”, która zawierała różne ujęcia zagadnień dotyczących spojrzenia na stare i nowe media oraz nowe technologie jako narzędzia, wspomagające nas w uczeniu się  i kształtowaniu obrazu otaczającej nas rzeczywistości. Wystąpienia zaproponowane na konferencji zgodne były z zapotrzebowaniami jakie zgłaszali nauczyciele podczas szkoleń i spotkań dotyczących wykorzystywania mediów.  Wśród poruszanych tematów  ważne były m.in. wystąpienia przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń praktycznie pracujących z mediami.


Koordynator warsztatów dla nauczycieli Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej oraz Filmoteki Narodowej - Paulina Haratyk, w temacie „Jak i po co pracować z młodzieżą oraz filmem i nowymi  mediami?” — przedstawiła  etapy tworzenia się świadomości o potrzebie wsparcia dla uczniów i nauczycieli w rozumieniu bardzo zmiennego na przełomie wieków świata mediów. Środowiska zarówno audiowizualnego jak i cyfrowego, wymagającego  stworzenia obszaru  mądrego wyboru, aby uczniowie rozumieli zasady ich tworzenia i przekazu.
Temat  „Prawda i fałsz – czyli jak działa informacja w mediach” —  Beaty Biel,  redaktora Grupy informacyjnej TVN to nieznany obszar rozpoznawania  informacji prawdziwej i fałszywej tzw. Fake News-ów oraz budowania świadomości, w jakim stopniu informacja może być manipulacją. Wskazała ciekawe formy pracy z uczniami, aby zarówno nauczyciele jak i uczniowie nie gubili się w jej zrozumieniu. Zwróciła uwagę na konieczność pracy z dorosłymi (rodzicami), na potrzebę wspomagania odpowiedzialnego korzystania z informacji i jej udostępniania – wskazując źródła i miejsca edukacji dostępnej dla każdego.

 „Nowe obszary edukacji medialnej — otwarte zasoby edukacyjne, a prawo autorskie” (Izabeli Rudnickiej, nauczyciela konsultanta OEIiZK w Warszawie) stanowiły przegląd aktualnych teorii, przykładów działań, określających modele edukacji włączającej najnowsze technologie do metod pracy w nowych obszarach edukacji medialnej z uwzględnieniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych i zasad prawa autorskiego. 
Marek Łużyński (NHEF), koordynator projektu nowe horyzonty edukacji filmowej przedstawił praktyczny obraz realizacji programu edukacji filmowej - jego cele,  metody realizacji, zmieniający się obszar działania jego adresaci oraz zachowany status  edukacji medialnej, programu zgodnego z podstawą programową.  Zaprezentowane przez Dorotę Janczak, nauczyciela konsultanta OEIiZK w Warszawie, eksperta edukacji wczesnoszkolnej  „Różne formy medialne — od kultury obrazkowej po edukację filmową” — to piękna opowieść, w jaki sposób uczeń przechodząc kolejne etapy edukacji medialnej przechodzi stopnie wtajemniczenia do tworzonego filmu z wykorzystaniem różnych form pracy i narzędzi. 
 „Film i nowe media w bibliotece szkolnej”— Agnieszki Halickiej bibliotekarza Zespołu Szkół  to  nie tylko przykład dobrej praktyki zastosowania mediów, to także zainteresowanie tematem nowego spojrzenia na bibliotekę i jej rolę w edukacji medialnej zmiany metod pracy z najnowszymi mediami.  „Film w szkole – dobre praktyki” — Wojciecha Nomejko, to relacja z etapów nauki i efektów pracy szkoły, która do swojego profilu wprowadziła także naukę form dziennikarskich zawierających także elementy pracy z filmem. 
Nowe obszary, przestrzeń jej oddziaływania (akcje, projekty, konkursy) w kontekście edukacji medialnej - są tu punktem odniesienia do codziennych praktyk nauczycieli, animatorów kultury, edukatorów i ekspertów, aby wspierać praktyczne realizacje w szkole i poza szkołą. Konferencję zakończyliśmy podsumowaniem konkursu filmowego Zrób-My Nasz-Film, którego najlepsze prace zostały nagrodzone. Wśród zgłoszonych prac najlepsze okazały się  filmy: w kategorii Szkoły ponadpodstawowe „HISTORIE DALEKIE I BLISKIE”  pierwsze miejsce film „Adam”, wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz drugie, filmowi „Rurki z Wiatraka” CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie, natomiast w kategorii Szkoły podstawowe „OPOWIEDZ TO SAM” – film  „Ballada o mojej ulicy”, wykonanej przez uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73, im. Stefana Batorego w Warszawie. 

Chcielibyśmy szczególnie podziękować wszystkim Patronom  - Honorowym, Merytorycznym i Medialnym oraz Sponsorom za szczególne wsparcie podczas trwania Konkursu Filmowego Zrób-My Nasz-Film, oraz jego podsumowanie  podczas konferencji.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za  aktywny udział w projekcie, uczestnikom konferencji za propozycje potrzeb edukacyjnych do realizacji w przyszłości, a także chęć udziału w kolejnej edycji konkursu i konferencji. 


Fragmenty materiałów związanych z prezentacją konferencji 

Nowe obszary edukacji medialnej - prezentacja
Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne (raport)

         Galeria zdjęć z konferencji wręczenia nagród

Popularne posty z tego bloga

II Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

O mediach z pomocą mediów - podsumowanie konferencji