REGULAMIN


Edycja II

REGULAMIN
II edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”,
pod hasłem „100 lat niepodległej Polski”
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego


       I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10.

2. Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na  stronie internetowej https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/

3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl/


II.  CZAS TRWANIA KONKURSU:
1.  Konkurs odbywać się będzie w terminie od 11 listopada 2018 roku (ogłoszenie) do 15 marca 2019 roku (dostarczenie prac).
2.  W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego.
3.  Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę podczas oceny prac.
III.  CELE KONKURSU
Główne cele Konkursu:
1. Wyłonienie najbardziej oryginalnego filmu, który przedstawia historie związane z ludźmi, miejscami w których żyją, wydarzeniami, które miały miejsce w środowisku lokalnym, bliskim szkole.

2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw w 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski.

3. Rozwijanie umiejętności uczniów do pracy w projekcie z zastosowaniem  nowych technologii i urządzeń multimedialnych.

4. Kształtowanie kultury medialnej w epoce Web 2.0,etycznych zachowań w Internecie oraz poszanowania własności intelektualnej.

5. Zachęcenie uczestników Konkursu do aktywności twórczej w realizacji  opowieści filmowej i własnej interpretacji poznanej historii.


Pozostałe cele:
1. Kształtowanie kultury medialnej w epoce Web 2.0 poprzez zachęcenie młodzieży do działań prezentujących, jak w pozytywny sposób można wykorzystać możliwości Internetu i nowych technologii.

2. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie twórczego i bezpiecznego korzystania z mediów oraz Internetu.


3. Kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i publikowania komunikatów medialnych.

4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za treści publikowane w sieci.

5. Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości.

6  Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
 
7. Promocja młodych talentów w zakresie kompetencji medialnych.

8. Szerzenie wiedzy na temat prawa autorskiego oraz promowanie  korzystania z legalnych źródeł kultury. 

IV. ZAKRES I TEMAT KONKURSU

 1. Konkurs Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie” obejmuje dwie kategorie:

 1) dla szkół podstawowych, pod hasłem „Historie naszych pradziadków”

 2) dla szkół ponadpodstawowych „Zapisz i nakręć - historie z początku i końca XX wieku
2. Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o znane i nieznanie historie związane z miejscem i ludźmi znajdującymi się w środowisku lokalnym, bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionie, czyli w tzw. „małych ojczyznach”.

3. Podstawą dla przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno historie pozyskane w środowisku, jak też prywatne – opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Na przykład dotyczące wybranych miejsc znanych społeczności szkolnej lub zapomnianych przez współczesnych, historie obiektów, zdarzenia z przeszłości.

V. ZADANIE KONKURSOWE:
1. Uczestnicy Konkursu przygotowują jedną pracę konkursową, której czas projekcji nie przekracza 10 minut i nie jest krótszy niż 5 minut.

2. Szkoła może zgłosić do Konkursu tylko jeden film.

3. Praca konkursowa powinna być zapisana na nośnikach pamięci zewnętrznych, np.: płycie DVD/pendrive /karcie SD, w formacie zgodnym z odtwarzaczem Windows Media Player, lub innymi, np. QuickTime lub iTunes. Akceptowane formaty pliku to avi, mov i mp4.
 
4. Uczestnicy mogą wykonać film za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego funkcję nagrywania wideo, a następnie zmontować go. Film powinien zawierać stronę tytułową oraz napisy końcowe, zawierające informacje o twórcach filmu. 

5. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

6. Utwór muzyczny wykorzystany w pracy konkursowej:
a. może być własny i samodzielnie nagrany przez uczniów;
b. wykorzystany za zgodą instytucji lub autora (-ów), którzy posiadają do niego autorskie prawa majątkowe;
c. pozyskany z otwartych i darmowych zasobów muzycznych,
d. udostępniony na zasadzie wolnych licencji (np. Creative Commons).
7. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych filmów konieczne jest posiadanie przez uczestników zgody oraz dołączenie do Karty zgłoszenia pracy w Konkursie oświadczenia o tym, że taką zgodzę posiadają. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestników Konkursu o przesłanie stosownego dokumentu.
 
8.    Szkoła dostarczając pracę konkursową do Organizatora dołącza następującą dokumentację: 


a. formularz zgodny z Załącznikiem nr 4, który zawiera listę autorów pracy oraz oświadczenie podpisane przez Dyrektora Szkoły, że przesłana praca nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, prawa do wizerunku, innych dóbr osobistych ani ich interesów chronionych przepisami prawa; 

b. oświadczenia autorów lub ich rodziców/prawnych opiekunów, 
wyrażających zgodę na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych oraz na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikami nr 3 i 3A); 

c. oświadczenia opiekuna grupy realizującej pracę konkursową, że posiada oświadczenia osób występujących w filmie lub ich rodziców/prawnych opiekunów na wykorzystanie wizerunku.


VI. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w województwie mazowieckim i ma charakter zespołowy.
2. W tworzenie pracy konkursowej, oprócz uczniów, mogą być zaangażowani wyłącznie nauczyciele, instruktorzy lub rodzice uczniów.
3. Grupa uczniów wykonujących film musi posiadać opiekuna oficjalnie zgłoszonego przez szkołę.
4. Szkołę do Konkursu może zgłosić nauczyciel pracujący z grupą uczniów tworzących film. Zgłoszenie do konkursu musi być opatrzone podpisem Dyrektora Szkoły.
5. Aby zgłosić szkołę do Konkursu, należy pobrać ze strony https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/ formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wypełnić go i wydrukować.

Opieczętowany przez szkołę i podpisany przez Dyrektora szkoły formularz należy dostarczyć w terminie do 21 grudnia 2018 roku na adres Organizatora: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Zrób-My Nasz-Film – zgłoszenie”.

6. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za termin dostarczenia uznaje się datę wpływu przesyłki do Organizatora.
7. Pełnoletni uczestnicy filmu (tzn. uczniowie i inne osoby, które występują w realizowanej pracy konkursowej) zobowiązani są do złożenia do opiekuna pisemnego oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku – według Załącznika Nr 2A. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów – według Załącznika Nr 2.
8. Oświadczenia wymienione w punkcie 7, zbierane są przez opiekuna grupy wykonującej pracę na Konkurs. Opiekun podpisuje i przesyła do Organizatora, wraz z wykonaną pracą, oświadczenie, mówiące o tym, że wyżej wymienione oświadczenia znajdują się w jego posiadaniu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przesłanie przez opiekuna pisemnych oświadczeń wszystkich osób uczestniczących w pracach nad przesłanym filmem.

VII. PRACA JURY KONKURSU:
1. Do oceny wykonanych i dostarczonych filmów zostanie powołane Jury
Konkursu.
2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność pracy z tematem Konkursu, walory informacyjne i promocyjne, pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne.
3. Ocena prac nastąpi w marcu 2019 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi 29 marca 2019 roku, na stronie internetowej Konkursu.
4. Termin wręczenia nagród zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora i stronie Konkursu oraz za pomocą korespondencji elektronicznej.
5. Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom.
6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie będą oceniane.
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

VIII. NAGRODY:
1. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii) zostaną uhonorowane nagrodami.
2. Nagrody główne w Konkursie Zrób-My Nasz-Film, zostaną przekazane na rzecz reprezentowanej przez laureatów Szkoły.
3. Przewidziane są także upominki dla uczestników grupy wykonującej najwyżej ocenioną pracę konkursową.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia Szkoły z Konkursu w przypadku złamania postanowień Regulaminu.
a. kradzieży własności intelektualnej,
b. zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem.

4. Pełnoletni uczestnicy Konkursu lub rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletnich uczestników Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych, w tym do wszelkich form korzystania, np. kopiowania, druku, publikacji, dystrybucji, nagrywania, przechowywania na jakimkolwiek nośniku, wykorzystywania podczas prezentacji i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie i wszelkim formacie.


5. Uczestnicy Konkursu lub rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletnich uczestników Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją oraz przeprowadzeniem Konkursu.

6. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w Regulaminie Konkursu bądź żądania ich usunięcia, uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z Konkursem i będą chronione zgodnie z zasadami rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


8. Zgoda na przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz na przetwarzanie danych osobowych autorów (imię, nazwisko, klasa, szkoła) następuje na formularzu według Załącznika nr 3 (dla osób niepełnoletnich) lub Załącznika nr 3A (dla osób pełnoletnich).

9. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swojej pracy pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: Praca została przygotowana na konkurs Zrób-My Nasz-Film przeprowadzony przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

10. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

  

Regulamin konkursu  2017/18:
Regulamin konkursu PDF

Popularne posty z tego bloga

II Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Archiwum Konkursu