REGULAMINREGULAMIN
IV edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”,
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego 
 

 

      I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1.   Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej  i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą: 02-026 Warszawa,  ul. Raszyńska 8/10. 

2.   Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/.

3.   Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl/  

II.            CZAS TRWANIA KONKURSU:  

1.   Konkurs odbywać się będzie w terminie: 12 października 2020 roku (ogłoszenie konkursu) - 22 lutego 2021 roku (ogłoszenie wyników).

2.   Termin oddania prac do 10 lutego 2021 roku.

3.   W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

4.   Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę podczas oceny prac. 

III.           CELE KONKURSU  

Główne cele Konkursu: 

1.   Wyłonienie najbardziej oryginalnego filmu, który przedstawia historie związane z ludźmi, miejscami w których żyją, wydarzeniami, które miały miejsce w środowisku lokalnym, bliskim szkole.

2.   Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz wychowanie do wartości.

3.   Rozwijanie umiejętności uczniów do pracy w projekcie z zastosowaniem nowych technologii i urządzeń multimedialnych.

4.   Kształtowanie kultury medialnej w epoce cyfrowej, etycznych zachowań w Internecie oraz poszanowania własności intelektualnej i wizerunku.

5.   Zachęcenie uczestników Konkursu do aktywności twórczej w realizacji opowieści filmowej i własnej interpretacji poznanej historii. 

Pozostałe cele: 

1.     Kształtowanie kultury medialnej w epoce cyfrowej poprzez zachęcenie młodzieży do działań prezentujących, jak w pozytywny sposób można wykorzystać możliwości Internetu i nowych technologii. 

2.     Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie twórczego i bezpiecznego korzystania z mediów oraz Internetu. 

3.     Kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i publikowania komunikatów medialnych. 

4.     Kształtowanie postawy odpowiedzialności za treści publikowane w sieci. 

5.     Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości. 

6.     Kształtowanie umiejętności pracy w zespole w projekcie filmowym.  

7.     Promocja młodych talentów w zakresie kompetencji medialnych w szczególności filmu. 

8.     Szerzenie wiedzy na temat prawa autorskiego oraz promowanie korzystania  z legalnych źródeł kultury.  

IV.           ZAKRES I TEMAT KONKURSU  

1. Konkurs Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie” obejmuje dwie kategorie: 

1)   dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII), pod hasłem „Zaczaruj filmem – miejsce, w którym mieszkasz” 

2)   dla szkół ponadpodstawowych „Obrazy, miejsca, powroty” - filmowy dokument czasów.

2.   Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o znane i nieznanie historie związane z miejscem i ludźmi znajdującymi się w środowisku lokalnym, bliskim szkole, w dzielnicy, miejscowości, regionie, czyli w tzw. „małych ojczyznach”. 

3.   Podstawą dla przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno historie pozyskane w środowisku, jak też prywatne – opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Na przykład dotyczące wybranych miejsc znanych społeczności szkolnej lub zapomnianych przez współczesnych, historie obiektów, zdarzenia z przeszłości, teraźniejszości.

4.   Dodatkowo organizatorzy oczekują podjęcia próby kreowania przyszłości na bazie przeszłości i teraźniejszości. 

V.            ZADANIE KONKURSOWE:  

1.   Uczestnicy Konkursu przygotowują jedną pracę konkursową, której czas projekcji nie przekracza 10 minut i nie jest krótszy niż 5 minut

2.   Szkoła może zgłosić do Konkursu tylko jeden film. W przypadku szkoły podstawowej mogą być wyjątkowo dwie prace, jeżeli są zrealizowane przez  oddzielne grupy wiekowe: IV-VI oraz VII-VIII (czyli po 1 filmie z każdej grupy).

3.   Praca konkursowa powinna być zapisana na nośnikach pamięci zewnętrznych, np.: płycie DVD/pendrive /karcie SD, w formacie zgodnym z odtwarzaczem Windows Media Player, lub innymi, np. QuickTime lub iTunes. Akceptowane formaty pliku to avi, mov i mp4.  

4.   Uczestnicy mogą wykonać film za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego funkcję nagrywania wideo, a następnie zmontować go. Film powinien zawierać stronę tytułową oraz napisy końcowe, zawierające informacje o twórcach filmu i prawach autorskich do wykorzystanych utworów.  

5.   Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

6.   Utwór muzyczny wykorzystany w pracy konkursowej: 

a.   może być własny i samodzielnie nagrany przez uczniów; 

b.   wykorzystany za zgodą instytucji lub autora (-ów), którzy posiadają do niego autorskie prawa majątkowe; 

c.    pozyskany z otwartych i darmowych zasobów muzycznych, 

d.   udostępniony na zasadzie wolnych licencji (np. Creative Commons). 

7.   W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych, fragmentów innych filmów - konieczne jest posiadanie przez uczestników zgody autorów. Należy ją dołączyć do Karty zgłoszenia pracy w Konkursie – załącznik nr 4 (oświadczenie, że taką zgodę posiadają). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestników Konkursu o przesłanie stosownego dokumentu.  

8.   Szkoła dostarczając pracę konkursową do Organizatora dołącza następującą dokumentację: 

a)     oryginał formularza zgłoszenia - Załącznik nr 1,

b)     karta zgłoszenia pracy w Konkursie - Załącznik nr 4, który zawiera listę autorów pracy oraz oświadczenie podpisane przez Dyrektora Szkoły, że przesłana praca nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, prawa do wizerunku, innych dóbr osobistych ani ich interesów chronionych przepisami prawa; 

c)     oświadczenia autorów lub ich rodziców/prawnych opiekunów, wyrażających zgodę na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych oraz na przetwarzanie danych osobowych (Załączniki nr 3 i 3A); 

d)     oświadczenia osób występujących w filmie lub ich rodziców/prawnych opiekunów, wyrażających zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załączniki Nr 2 i 2A).    

VI.           ZASADY UCZESTNICTWA:  

1.     Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych w województwie mazowieckim i ma charakter zespołowy. 

2.     W tworzenie pracy konkursowej, oprócz uczniów, mogą być zaangażowani wyłącznie nauczyciele, instruktorzy lub rodzice uczniów. 

3.     Grupa uczniów wykonujących film musi posiadać opiekuna oficjalnie zgłoszonego przez szkołę. 

4.     Szkołę do Konkursu może zgłosić nauczyciel pracujący z grupą uczniów tworzących film. Zgłoszenie do konkursu musi być opatrzone podpisem Dyrektora Szkoły. 

5.     Aby zgłosić szkołę do Knkuorsu, należy pobrać ze strony

https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/ formularz zgłoszeniowy (Załącznik  nr 1), wypełnić go i wydrukować.  

Opieczętowany przez szkołę i podpisany przez Dyrektora szkoły oraz opiekuna pracy konkursowej formularz należy dostarczyć w terminie do 30 listopada 2020 roku najpierw w formie elektronicznej (scan lub zdjęcie dokumentu) jako załącznik do listu na adres zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl. W temacie listu należy wpisać „Konkurs Zrób-My Nasz-Film – zgłoszenie”. 


Oryginał wydruku formularza zgłoszenia, przesłanego elektronicznie należy dostarczyć razem z pracą konkursową oraz pozostałymi dokumentami, wskazanymi w pkt V.8 powyżej do siedziby Organizatora na adres: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Zrób-My Nasz-Film”.

6.     W przypadku konieczności przesłania formularza zgłoszenia pocztą za termin dostarczenia uznaje się datę stempla pocztowego. 

7.     Pełnoletni uczestnicy filmu (tzn. uczniowie i inne osoby, które występują w realizowanej pracy konkursowej) zobowiązani są do złożenia do opiekuna pisemnego oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku – według Załącznika Nr 2A.  W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów – według Załącznika Nr 2. 

VII.         PRACA JURY KONKURSU:  

1.   Do oceny wykonanych i dostarczonych filmów zostanie powołane Jury Konkursu. 

2.   Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność pracy z tematem Konkursu, walory dokumentalne, pomysłowość i kreatywność w realizacji, technika, wrażenia artystyczne. 

3.   Termin wręczenia nagród zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora i stronie Konkursu oraz za pomocą korespondencji elektronicznej. 

4.   Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom. 

5.   Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie będą oceniane.

6.   Ogłoszenie wyników nastąpi 22 lutego 2021 roku, zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu. 

7.   We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

VIII.        NAGRODY:  

1.   Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii) zostaną uhonorowane nagrodami. 

2.   Nagrody główne w Konkursie Zrób-My Nasz-Film zostaną przekazane na rzecz reprezentowanej przez laureatów Szkoły.

3.   Przewidziane są upominki dla uczestników grupy najwyżej ocenionej pracy konkursowej.   

  

IX.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia Szkoły z Konkursu w przypadku złamania postanowień Regulaminu, np.: 

a.   kradzieży własności intelektualnej, 

b.   zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem. 

2.   Rodzice/prawni opiekunowie uczestników grupy realizującej pracę konkursową (autorów), oraz pełnoletni uczestnicy grupy wyrażają zgodę na przeniesienie na rzecz Organizatora, bez dodatkowych kosztów z jego strony, majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych, w tym do wszelkich form korzystania, np. kopiowania, druku, publikacji, dystrybucji, nagrywania, przechowywania na jakimkolwiek nośniku, wykorzystywania podczas prezentacji i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie i wszelkim formacie. 

3.   Zgoda na przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz na przetwarzanie danych osobowych autorów (imię, nazwisko, klasa, szkoła) następuje na formularzu według Załącznika nr 3 (dla osób niepełnoletnich) lub Załącznika nr 3A (dla osób pełnoletnich). 

4.   Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swojej pracy pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: Praca została przygotowana na konkurs Zrób-My Nasz-Film przeprowadzony przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

5.   Dane osobowe uczestników Konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli - opiekunów grup konkursowych będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z Konkursem i będą chronione zgodnie z zasadami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

6.   Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

7.   Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawartych w Regulaminie warunków Konkursu. 

8.   Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość zmian organizacyjnych w sytuacjach niezależnych od Organizatora.


     
REGULAMIN  KONKURSU DO POBRANIA PONIŻEJ

IV Edycja Konkursu 2020/21 - Regulamin


PATRONATY
Archiwum  poprzedniej edycji 2017/18

REGULAMINY  KONKURSU

Popularne posty z tego bloga

IV Edycja Konkursu Zrób-my Nasz-Film "Historie zapisane w obrazie" 2020 -2021

III Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Archiwum Konkursu