ZASADY


ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w województwie mazowieckim i ma charakter zespołowy.
2. W tworzenie pracy konkursowej, oprócz uczniów, mogą być zaangażowani wyłącznie nauczyciele, instruktorzy lub rodzice uczniów.
3. Grupa uczniów wykonujących film musi posiadać opiekuna oficjalnie zgłoszonego przez szkołę.
4. Szkołę do Konkursu może zgłosić nauczyciel pracujący z grupą uczniów tworzących film. Zgłoszenie do konkursu musi być opatrzone podpisem Dyrektora Szkoły.
5. Aby zgłosić szkołę do Konkursu, należy pobrać ze strony https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/ formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wypełnić go i wydrukować.
W wypadku przesłania pracy czyli zgłoszenia filmu - wymaga to pobrania wypełnienia i podpisania formularza Zgłoszenia filmu - To tu należy pobrać i wypełnić (Załącznik nr 4)

WAŻNE INFORMACJE: KONKURS FILMOWY – 

 zainteresowanych zapraszamy do przeczytania podsumowania  prac konkursowych widocznego w linku poniżej

Ze względu na liczne prośby uczestników konkursu termin nadsyłania prac do Konkursu Filmowego został przesunięty do - 20 marca 2019 r.


ze względu na przeniesienie terminu nadsyłania prac konkursowych  nastąpiła zmiana daty ogłoszenia wyników konkursu. Termin ogłoszenia wyników Konkursu Filmowego został przesunięty do 1 kwietnia 2019 

  Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym uczniów szkół podstawowych
(także z klas gimnazjalnych, należących do tych szkół) i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, z siedzibą: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10
Przypomnienie:  zasady  udziału są dostępne w oddzielnej zakładce  oraz w regulaminie. W przypadku wątpliwości,  pytania można kierować na podane poniżej adresy.  
     Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej: https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/
     
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail:
 zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl lub izabela.rudnicka@oeiizk.waw.pl
     
Zapraszamy i życzymy powodzenia w realizacji !Opieczętowany przez szkołę i podpisany przez Dyrektora szkoły formularz należy dostarczyć w terminie do 21 grudnia 2018 roku ( przedłużony do 15 stycznia 2019) na adres Organizatora: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Zrób-My Nasz-Film – zgłoszenie”.

6 W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za termin dostarczenia uznaje się datę wpływu przesyłki do Organizatora.
7. Pełnoletni uczestnicy filmu (tzn. uczniowie i inne osoby, które występują w realizowanej pracy konkursowej) zobowiązani są do złożenia do opiekuna pisemnego oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku – według Załącznika Nr 2A. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów – według Załącznika Nr 2.
 ZAKRES I TEMAT KONKURSU

 1. Konkurs Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie” obejmuje dwie kategorie:

 1) dla szkół podstawowych, pod hasłem „Historie naszych pradziadków”

 2) dla szkół ponadpodstawowych Zapisz i nakręć - historie z początku i końca XX wieku

Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o znane i nieznanie historie związane z miejscem i ludźmi znajdującymi się w środowisku lokalnym, bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionie, czyli w tzw. „małych ojczyznach”.


Podstawą dla przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno historie pozyskane w środowisku, jak też prywatne – opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Na przykład dotyczące wybranych miejsc znanych społeczności szkolnej lub zapomnianych przez współczesnych, historie obiektów, zdarzenia z przeszłości.

Plakat do pobrania 

Terminarz konkursu ( ważne daty):
  • Czas trwania konkursu od 11 listopada 2018 roku (ogłoszenie) do 20 marca marca 2019 roku (dostarczenie prac) 
  • Zgłoszenie udziału w konkursie - formularz należy dostarczyć w terminie do 21 grudnia 2018 roku (przedłużony do 15 stycznia 2019na adres Organizatora
  •  Dostarczenie prac do dnia 20 marca 2019 roku (adres jak wyżej) 
  • Ogłoszenie wyników - 1 kwietnia 2019 roku, na stronie internetowej Konkursu
Termin wręczenia nagród zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora i stronie Konkursu oraz za pomocą korespondencji elektronicznej. 


Ewentualne pytania można przesyłać na kontakty e-mail:REGULAMIN  KONKURSU DO POBRANIA PONIŻEJ

II Edycja Konkursu 2018/19 - RegulaminZAŁĄCZNIKI:


ZGŁOSZENIE PRACY W KONKURSIE- załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU -(dla osoby niepełnoletniej)załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU - (dla osób pełnoletnich załacznik nr 2a)

OŚWIADCZENIE Prawa autorskie (dla osoby niepełnoletniej)- załącznik nr 3  
OŚWIADCZENIE Prawa autorskie (dla osoby pełnoletniej)- załącznik nr 3a

UWAGA DO PRZECZYTANIA W PLIKU

Klauzula informacyjna


PATRONATY 


Popularne posty z tego bloga

II Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Archiwum Konkursu